Select Page

UG / PG Course Admissions open for 2018-19

 Sanctioned Seats  :

UG Courses

Faculty First Year Second Year Third Year Total Sanctioned Granted / Non-granted
B.A. 360 240 240 840 Granted
B.Com. 120 120 120 360 Granted
Total Sanctioned Seats
1200  

 

PG Courses

Course Name
First Year Second Year  Total Sanctioined  Granted / Non-granted
Political Science 60 60 120 Granted
Hindi 60 60 120 Non-granted
History 60 60 120 Non-granted
Economics 60 60 120 Non-granted
Sociology 60 60 120 Non-granted
M.Com. 60 60 120 Non-granted
Total Sanctioned Seats 720  

 

UG + PG  Total Sanctioned Seats = ( 1920 )

Year 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13
 UG  1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
PG 720 720 720 720 720 720 720
Total  1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920

 

पदवी वर्गात प्रवेश घेण्यासाठीचे नियम :

  • बी.ए. आणि बी.कॉम. वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी १२ वी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
  • पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यापीठाने निर्धारित करून दिलेल्या दिनांका पर्यंत प्रवेश घेता येईल.
  • प्रवेश अर्जा सोबत खालील कागद पत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
  • मागील वर्षी शिकत असलेल्या शाळेचा / महाविद्यालयाचा मूळ दाखला (टी.सी.) व प्रमाणित पत्र.
  1. मूळ गुणपत्रिका व त्याच्या तीन प्रमाणित प्रती.
  2. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी सक्षम अधिकार्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र.
  3. इ.बी.सी. साठी करावयाचा अर्ज व उत्पन्नाच्या दाखल्याच्या दोन प्रती व इतर कागदपत्रे.
  4. विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पात्रता प्रमाणपत्रासाठी (Eligibility Certificate) स्वतंत्र अर्ज प्रवेश अर्जासोबत सादर करावा लागेल.
  5. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या काक्षेबाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी स्थलांतर प्रमाणपत्र (Migration Certificate) सादर करणे आवश्यक आहे.
  • शैक्षणिक वर्ष २०००-२००१ पासून कला व वाणिज्य प्रथम वर्गात प्रवेशासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ परिपत्रक क्रमांक ८/९८-९९/११४/(१७७४०-८१७) दिनांक १९/०५/१९९९ नुसार विद्यार्थांना गुणवत्ता यादी प्रमाणे खालील टक्केवारी प्रमाणे प्रवेश दिले जातील.

List of reserved category students 2012-30 to 2016-17


 

Sr. No. Category Percentage
01 SC 13.0%
02 ST 7.0%
03 VJ-A 3.0%
04 NT-B 2.5%
05 NT-C 3.5%
06 NT-D 2.0%
07 O.B.C. 19.0%
08 SBC 2.0%
09 P.H. 1.0%
10 OPEN 48.0%
11 ESBC