Select Page

PG Course

Intake Capacity :

Course Name
First Year Second Year Granted / Non-granted
Political Science 60 60 Granted
Hindi 60 60 Non-granted
History 60 60 Non-granted
Economics 60 60 Non-granted
Sociology 60 60 Non-granted
M.Com. 60 60 Non-granted

Post Graduate (Arts)

Sr.No. Course Name Grant / Non-Grant Facility
01 M.A. Political Science Granted  
02 M.A. Hindi Non-granted EBC Facility 
03 M.A. History Non-granted
04 M.A. Sociology  Non-granted
05 M.A. Economics Non-granted

प्रवेशसाठी आवश्यक कागदपत्र

प्रवेश अर्जासोबत खालील मूळ कागदपत्रे व प्रत्येकाच्या तीन प्रमाणित सत्यप्रत सादर कराव्यात

  • शाळा/ महाविद्यालय सोडल्याचे मूळ प्रमाणपत्र (T.C.)
  • गुणपत्रिका
  • वर्गीकृत अनुसूचित जाती -जमातीचा दाखला.
  • स्थलांतराचा दाखला.
  • पात्रता प्रमाणपत्र
  • उत्पन्नाचा दाखला
  • नादारी अर्जाच्या दोन प्रती
  • कुटुंब मर्यादा प्रमाणपत्र (दोन प्रती)
  • पासपोर्ट साईज फोटो
  • आधार कार्ड (दोन प्रती)