Fixed Salary Staff

 Shri. Goswami V.M.

Shri. Goswami V.M.

Clerk

View Profile

 Shri. Deshmukh R.U.

Shri. Deshmukh R.U.

Computer Operator

View Profile

 Shri. Thombre D.K.

Shri. Thombre D.K.

Computer Operator

View Profile

 Shri. Sayed Sadique S.K.

Shri. Sayed Sadique S.K.

Peon

View Profile

 Shri. Sayed Samshudin

Shri. Sayed Samshudin

Peon

View Profile