Select Page

Marathi

Establishment

Establishment The department was established in 1970

Tenure of the H.O.D.

Sr Name of Faculty Tenure
01 Prof.Sambus Sir
02 Prof. Argade Sir
03 Prof.Lohiya S.

Vision , Mission, Objectives

Vision
 • विद्यार्थ्यांनी  मराठी वाड्मय अध्ययन अध्यापनातून सर्जन व सृजनात्मक अनुभवापर्यत पोहचवणे.
 • मराठी भाषा व वाड्मयाची अभिरुची निर्माण करणे.
 • विद्यार्थ्यामध्ये वाड्मयीन माध्यमातून वाक्यातुर्य निर्मितीची प्रेरणा देणे.
 • विद्यार्थांनी मराठी भाषेचा भाषाशास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी समर्थ करणे.
 • अध्ययन अध्यापनात विद्यार्थी गुणवत्ता विकासासाठी मापन व मूल्यमापन प्रक्रिया अस्तित्वात आणणे.
Mission
 • विशयाध्यापनातून विधार्थाच्या सुप्त गुणांना चालना देणे.
 • प्रबलानातूनविधार्ठीपुरक अध्ययन व अभ्यास वृत्ती निर्माण करणे.
 • साहित्यानुभवातून जीवनानुभवाच्या पातळीवर नेणे.
 • मराठी वाड्मयीचा विस्ताराने परिचय करून देणे.
Objectives
 • व्यक्ति व समज यांचा सामाजिक अनुबंध जोडणे. (वाड्मयीन संदर्भाने)
 • विधार्थाच्या अंतर्मनाला जागृत करून कौशल्यांची निर्मिती करणे.
 • परिस्थिती सापेक्ष बदलाची जाणीव निर्माण करणे.

 


Head of the Department (Present)

Name          : Dr. Ruddewad B.P.

Education   : M.A., NET, M.Ed., Ph.D.

Contact      : 9604993237


 

 

 

 Names of Programmes / Courses offered

Sr. No Name of the Course Duration Intake capacity
1. B.A. (I,II,III) 3year 60
2. B.Com. (I,II,III) 3year 60

 

 

 Staff Details

 

Sr. No Name of the Teacher Qualification Designation Experience
1. Dr.Ruddewad B.P. M.A.(Mar,),NET, M.ed., D.S.M.,Ph.D Assistant Prof. 23
2. Dr.Gadekar G.S. M.A.(Mar,),SET, Ph.D Assistant Prof. 14

 

Workload Distribution

Programme

 

Total workload of Department

 

Total workload of permanent Faculty

 

Lecture delivered by temporary Faculty Practical classes handled by Temporary faculty
No. % No %
B.A.(I,II,III) 20 44
B.A.(I,II,III) 20
B.Com.(II) 04

 

Student Strength  

2016-2017 UG
B.A.-I (opt.) 44
B.A.-I (SL) 133
B.A.-II (opt.) 28
B.A.-II (SL) 83
B.A.-III (opt.) 19
B.A.-III (Main) 01
B.Com.-I 82
B.Com.-II 51

 

Result for the year 2018 to 2023

SUBJECT: COMMERCE APP STUDENTS PASS %
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Papers presented in International, National and State Level Conferences/ Seminars/ Workshops

अ.क्र.
दिनांक आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र राष्ट्रीय चर्चासत्र राज्यस्तरीय

चर्चासत्र

१३-०२-२०१२ क.व.वी.महा.वी.,कडा (सहभाग)
४,५, मार्च २०१३ यु.जी.सी.व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ,औरंगाबाद (अल्प सं.मु.स्त.म.सा.योगदान) शोध निबंध वाचन  
१०,११ मे २०१४ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ,औरंगाबाद आयोजित शिक्षणशास्त्र विषयांतर्गत आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात सहभाग
२२-०४-२०१६ के.शं.गुट्टे महा.,धर्मपुरी येथे मराठी दलित कविता या विषयावर शोधनिबंध सादर केला.

 

 

 

 

 

 

 

Research Activity

Sr. No. Academic year Name of staff member Title of Paper Name of Conference/ Publication
1 2007 Ruddewad B.P. गौतम बुद्धाचे सामाजिक तत्वज्ञान State Level Conference
2 2007 Ruddewad B.P. संत साहित्यातील विद्रोह Buddhism : A View of Life.
3 2008 Ruddewad B.P. व्रत पत्रातील मराठी भाषा मराठी साहित्यातील विद्रोह State Lev.
4 2011 Dr. Ruddewad B.P. शिक्षणिक संशोधन शोध निबंध प्रचलित मराठी भाषेची दुरावास्त : कारणे आणि उपाय
5 2012 Dr. Ruddewad B.P.

Book Published ( Last 3 years)

Sr. No. Academic year Name of staff member Title of Book Name of Publication
1 2007 Ruddewad B.P. An Independent Thought on Criticism in Marathi Literature. Suvarna Bhumi Prakashan, Ambajogai
2 2008 Ruddewad B.P. Vastunisth Marathi Kailash Pub., Aurangabad
3 2010 Ruddewad B.P. Shikshan Manthan Pathan Computer, Ambajogai
4 2010 Ruddewad B.P. Mahadev Koli Aahot Premachi Swapnaphule Ajit Publication, Ambajogai
5 2012 Dr.Ruddwad B.P. Aasa Amcha Rajdharma