Select Page

  • मुलाखतीस येताना मूळ कागदपत्रांच्या सत्यप्रतीसह दोन संच सोबत असणे आवश्यक आहे.
  • पदवी व पदव्युत्तर पदांसाठी शैक्षणिक अहर्ता विद्यापीठ अनुदान आयोग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद यांच्या नियमा प्रमाणे असेल.