हिंसेला नकार, मानवतेला स्वीकार .. युवा संकल्प परिषद